DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM


Kinh Luận Ngữ Lục

TT. Thích Thông Phương

 

BÀI GIẢNG

NGÀY GIẢNG

NƠI GIẢNG

1/18/2011
12/31/204 Chùa Bà Đá
12/31/2010
2/20/2011
1/1/2004 Chùa Bà Đá
1/1/2003 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
2/6/2011
1/14/2011 Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử
1/1/2010 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Thiefn viện Trúc Lâm Yên Tử
8/24/2011
1/1/2010 Chùa Quán Âm - Đà Lạt
1/18/2011
1/28/2011
1/1/2005 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
1/1/2001 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/1/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/1/2010 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
7/1/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/1/2005 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
1/1/2006 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
1/1/2004 Chùa Bà Đá
1/1/2010
1/28/2011
2/14/2012 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
1/1/2000 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/1/2006 Chùa Bà Đá

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM