DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM


Kinh Luận Ngữ Lục

NS. Thuần Tuệ

 

BÀI GIẢNG

NGÀY GIẢNG

NƠI GIẢNG

07/22/2016 Thiền viện Diệu Nhân - Hoa Kỳ
12/12/2014 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt - Nội viện Ni
12/9/2014 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Nội viện Ni
12/9/2014 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Nội viện Ni
1/6/2013 Thiền viện Diệu Nhân - California
11/26/2011 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/9/2014 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Nội viện Ni

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM