Website Thiền Tông Việt Nam  ra đời vào cuối tháng 08 năm 2001.

v     Hòa Thượng Thích Nhật Quang Ban Văn Hoá Thiền Viện Thường Chiếu đã chỉ bảo và cung cấp thông tin về Website:  

v     Quý Chư Tăng Ni Thiền Viện Trúc Lâm đã cung cấp các bản tin điện tử, hình ảnh của Thiền sư Thích Thanh Từ và các Thiền viện.

v     Ni Sư  Thuần Giác, Quý Thiền Sinh thuộc Thiền viện Hương Hải: Ðã cung cấp các kinh sách điện tử và các CD âm thanh chứa các bài thuyết pháp của Thiền sư Thích Thanh Từ.

v     Quý Tăng Ni, Thiền Sinh, Phật Tử thuộc các Thiền Viện và các chùa, các Đạo Tràng ở trong nước, ngoài nước đã góp phần cho sự hình thành website:

THIỀN TÔNG VIỆT NAM