Lễ An Vị Phật, Tổ V Khai Chung Trống Tại

Thiền Viện Trc Lm Bạch M Ngy 25/03/2008


Thiền viện Trc Lm Bạch M thuộc Thiền phi Trc Lm Yn Tử.

Thiền viện Trc Lm Bạch M l ngi thiền viện đầu tin tại miền Trung

do Ha Thượng Tn Sư thượng Thanh hạ Từ sng lập.