Danh mục
Kinh Sách & Thi Kệ của Hoà Thượng Thích Thanh Từ.
SỬ & THIỀN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

33 Vị Tổ Ấn Hoa

Chơn Không - 1971

2

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi

Thường Chiếu - 1997

3

Bát Nhă Trực giải

Chơn Không - 1973

4

Bước Đầu Trên Con Đường Thiền

Thường Chiếu - 1990

5

Đường lối tu của thiền viện Trúc Lâm

 

6

Hương Hải Thiền Sư giảng giải

Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở  Thường Chiếu 1999
7

Khoá Hư Lục Giảng Giải

Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở  Thường Chiếu 1996

8

Kiến Tánh Thành Phật giảng giải

Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở  Thường Chiếu 2000
9

Luận Giải Thi Tụng 10 Bức Tranh Chăn Trâu

Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1997
10

Pháp Hoa Đề Cương

Chơn Không - 1975
11

Tam Tổ Trúc Lâm Giảng Giải

Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở  Thường Chiếu 1996

12

Tham Đồ Hiển Quyết Và Thi Tụng Thiền Sư Đời Lư Giảng Giải

Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở  Thường Chiếu 1999
13

Thánh Đăng Lục Giảng Giải

Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở  Thường Chiếu 1999
14

Thiền Sư Ni

Thường Chiếu - 1989

15

Thiền Sư Trung Hoa:    - Tập 1

                                   - Tập 2

                                   - Tập 3

Chơn Không - 1972
Chơn Không - 1972
Chơn Không - 1981
16

Thiền Sư Việt Nam
Phần 1
Phần 2

Soạn tại Chơn Không - Thường Chiếu 1972 -1990
17

Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải

Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở  Thường Chiếu 1998
18

Thiền Tông Chỉ Nam

Thường Chiếu - 1996

19

Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ XX

Thường Chiếu - 1992

20

Trên Con Đường Thiền Tông

Thường Chiếu

21

Trọn Một Đời Tôi

Thường Chiếu - 2000

22

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải

Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở  Thường Chiếu 1996