MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CỰC LẠC VIÊN

     
 

Hoà Thượng đến Cực Lạc Viên Thành Phố Oxnard, CA 11-11-2002

   
     

 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM