DANH MỤC HÌNH ẢNH

 


GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH ẢNH THIỀN TÔNG VIỆT NAM

   

STT

TIÊU ĐỀ

NGÀY UPLOAD

1 Tập Ảnh Thiền Tông Việt Nam  
2 Tập Ảnh Khánh Thành Trúc Lâm Yên Tử  
3 Tập Ảnh Thiền Viện Thường Chiếu  
4 Một Số  Hình Ảnh Tại Đạo Tràng Vô Ưu & Bát Nhã  
5 Một Số  Hình Ảnh Tại Thiền Viện Đại Đăng  
6 Một Số  Hình Ảnh Xuất gia Tại T.V Đại Đăng  
7 Một Số  Hình Ảnh Tại Cực Lạc Viên  
8 Một Số  Hình Ảnh Tại Thiền Viện Diệu Nhân  
9 Một Số Hình Ảnh Hoà Thượng Tại Bắc Mỹ 10-2002  
10 Hình Ảnh Hoà Thượng Tại Bắc Mỹ - Khánh Thành Đạo Viên  
11 Tập Ảnh Toạ Thiền - Thiền Viện Trúc Lâm  
12 Tập Ảnh Khu Ngoại Viện  - Thiền Viện Trúc Lâm  
13 Tập Ảnh Khu Nội Viện Chư Tăng  - Thiền Viện Trúc Lâm  
14 Tập Ảnh Khu Nội Viện Chư Ni  - Thiền Viện Trúc Lâm  
15 Tập Ảnh Thất Hoà Thượng  - Thiền Viện Trúc Lâm  
16 Tập Ảnh Hoà Thượng tại Thiền Viện Trúc Lâm  
17 Một số hình ảnh tổng quan - Thiền Viện Trúc Lâm  
18 Một số hình ảnh nghệ thuật - Thiền Viện Trúc Lâm  
19 Một số hình ảnh về Hòa Thượng và ảnh Yên Tử, Chơn Không.

19.09.2003

20 Một số hình ảnh về Hòa Thượng và cảnh quang TV Thường Chiếu.

20.01.2004

21 Một số hình ảnh về Hòa Thượng và lễ an vị Phật, Tổ tại TV Trúc Lâm Bạch Mã

20.04.2008

22 Một số hình ảnh về lễ Vu Lan và lễ Tự Tứ tại TV Đại Đăng, California

24.09.2008

     

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM