MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠO TRÀNG VÔ ƯU
& BÁT NHÃ

     

images/n_avouu4.jpg

images/n_avouu2.jpg

images/n_airport.jpg

images/n_batnha1.jpg

Hoà Thượng viếng thăm Thiền Tự Vô Ưu ( Gilroy, CA) Hình 1 & Hình 2
Tiển H.T lên phi trường di Portland , Oregon. Hình 3
Đạo Tràng Bát Nhã - Hình 4
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM