MỘT SỐ HÌNH ẢNH
THIỂN VIỆN ĐẠI ĐĂNG

     

Thiền Sư Thích Thanh Từ

Thích Tuệ Giác

Hình ảnh H.T đến Thiền Viện Đại Đăng 04-11-2002

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM