MỘT SỐ HÌNH ẢNH
THIỂN VIỆN ĐẠI ĐĂNG

     

Hình ảnh xuất gia tại T.V Đại Đăng 06-11-2002

 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM