Hình Ảnh Về Hòa Thượng

Và Lễ An Vị Phật, Tổ tại TV Trúc Lâm Bạch Mã

Ngày 25/03/2008

Hình Ảnh Trang 1
Hình Ảnh Trang 2
Hình Ảnh Trang 3
Hình Ảnh Trang 4

Nguồn: Phật Tử Đăng Chân. 

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM