THIỀN TÔNG VIỆT NAM

 


TẬP ẢNH TOẠ THIỀN TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

   
       

 

Nguồn:Thiền Viện Trúc Lâm. 

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM