Hình Ảnh về lễ Vu Lan và lễ Tự Tứ

tại Thiền Viện Đại Đăng, San Diego, California, USA

Tháng 8 năm 2008

Hình Ảnh Trang 1
Hình Ảnh Trang 2

Nguồn: Thiền Viện Đại Đăng. 

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM