TẬP ẢNH THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU

 

 

   

Cổng Thiền Viện

Tượng Phật Thích Ca

Thượng Toạ Trụ Trì

Chánh điện

congthienvien.gif

phatthichca.gif

trutri.gif

chanhdien.gif

       

Chánh điện

Thiền Ðường

Thiền Ðường

Nhà Tổ

chanhdien1.gif

thienduong1.gif

thienduong.gif

nhato.gif

       

Nhà Tổ

Nhà khách

Thư viện

Thỉnh Hòa Thượng

nhato1.gif

nhakhach.gif

thuvien.gif

thinhhoathuong.gif

       

Chúc mừng Khánh Tuế Hòa Thượng

Tọa thiền

Tọa thiền

Tọa thiền

khanhtue.gif

toathien.gif

toathien1.gif

Toathien2.gif

       

Tụng kinh

Chư tăng Thọ Trai

   

Tungkinh.gif

thotrai.gif

   
 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM