THIỀN TÔNG VIỆT NAM

 


TẬP ẢNH NGOẠI VIỆN  TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

   
       


Ảnh 1,2,3 : Cổng Thiền Viện. - Ảnh 4: Chánh điện. - Ảnh 5: Nhà Trưng Bày.
Ảnh 6: Nhà Khách. - Ảnh 7: Vườn Tổ. - Ảnh 8: Thư Viện.
Ảnh 9: Lầu trống. - Ảnh 10: Lầu Chuông. - Ảnh 11: Nhà Trưng Bày.
 

Nguồn:Thiền Viện Trúc Lâm. 

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM