TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU

Giảng Giải

H.T THÍCH THANH TỪ

 MỤC LỤC

 

1.       Lời Đầu Sách

2.       Lời Tựa Của Truyền Tâm Pháp Yếu

3.       Pháp Yếu Truyền Tâm

                                                 Thiền Sư Đoạn Tế Ở Núi Hoàng Bá

 

 

 

           hơg

 

 

                                                                                        THIỀN TÔNG VIỆT NAM