TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU

GIẢNG GIẢI

H.T THÍCH THANH TỪ

 

Lời Đầu Sách

 

Sự kiện đức Phật đưa cành hoa sen trên hội Linh Sơn cho tới nay, Tổ Tổ truyền trao cũng chỉ một việc này. Con đường hướng thượng không lối khác, hành giả đi được liền tới, đi không được th́ thôi.

đây, ngôn ngữ không ngoài phương tiện, chẳng phải chỗ của Tổ nhắm đến. Ngài Hoàng cháu đời thứ của Lục Tổ, đă dùng tâm ấn tâm. Tâm tâm ấn nhau, măi măi tiếp nối cho đến ngày nay. Tác phẩm Truyền Tâm Pháp Yếu chính một chút dấu vết c̣n lại của gia phong ấy. Tướng quốc Bùi Hưu cẩn trọng tập thành dâng lên các bậc lăo túc trong tông môn kiểm chứng, ngơ hầu lưu truyền cho đời sau.

 

Ḥa thượng Ân đă nhiều năm để tâm chỗ tột cội nguồn, riêng lối về. Song e hàng Tăng Ni tứ chúng chưa biết tu quí tâm, nên Ngài giảng giải từng câu từng lời, cốt phá cái t́nh ấy. Chúng tôi đầy đủ phước duyên đượctrong hội chúng tu thiền, do Ḥa thượng trực tiếp chỉ giáo. Mỗi lần nghe Ngài giảng lại lời dạy của chư Phật chư Tổ, trong ḷng cảm kích, phấn chấn, an vui. Nói đến khi tự ḿnh thể lấy của báu trong nhà ra tiêu dùng! Chỗ tột vi lạc như thế, sao không thể đem chia xẻ với huynh đệ đồng tu cho được.

 

Thế nên, chúng tôi mạo muội ghi lại lời giảng của Ḥa thượng Ân , những mong các pháp lữ hữu duyên ghé mắt xem qua, biết đâu chừng chỗ vào. Nếu quả như thế, xin nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp pháp giới chúng sanh đều được lợi lạc.

 

biên soạn từ văn nói, tác phẩm không sao tránh khỏi những suất tất yếu của , kính mong các bậc thức giả lượng thứ cho.

 

Thường Chiếu, ngày 20-12-2006

 

Cuối Đông năm Bính Tuất,

 

 

 

Tỳ-kheo THÍCH NHẬT QUANG 

 

 

 

]

 

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM