VẪN LÀ PHẬT XƯA

H.T THÍCH NHẬT QUANG

LỜI ĐẦU SÁCH

 

Đức Phật Thích Ca đản sinh dưới cội Vô Ưu, xuất gia bên dòng A-nô-ma, thành đạo dưới cội Tất-bát-la, chuyển pháp luân ở Lộc Uyển, nhập diệt tại Ta La Song Thọ... chỉ là những đoạn nhân duyên thị hiện của Thế Tôn mà thôi. Thật ra Như Lai vẫn nguyên xưa như vậy.
Phật bảo vì chúng sanh mà Như Lai ra đời, cũng vì chúng sanh mà Như Lai nhập diệt. Chứ Phật có đến đi bao giờ. Cho nên sứ mệnh của những người con Phật là phải hoàn thành cho được tâm nguyện tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn mà chư Như Lai đã truyền trao.
Ở Thế Tôn, không có tháng tư của ngày đản sinh, tháng Chạp của ngày thành đạo, mà tháng tháng đều là tháng Phật, ngày ngày đều là ngày Phật. Đức Phật trong mỗi chúng sanh, trong mỗi phút giây tỉnh giác.
Và như thế,
Chúng ta mừng ngày Khánh đản bằng chính công phu thiền định của mình. Nguyện sao cho vầng dương trí tuệ tỏa sáng khắp nhân gian, cung kính dâng lên mười phương đấng Điều Ngự, gọi là tấc lòng thành vạn kỷ của chúng con và chúng sanh.


Thiền viện Thường Chiếu, ngày 15-03-2007.
Mùa Phật Đản 2551.


 

THÍCH NHẬT QUANG

 

?

 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM