VẪN LÀ PHẬT XƯA

H.T THÍCH NHẬT QUANG

MỤC LỤC

v    Lời Đầu.

1. Con Đường Của Người Phật Tử.

2. Phật Là Tánh Giác.

3. Đặt Lại Tinh Thần Tu.

4. Theo Dấu Đạo Sư.

5. Dừng Tâm Sinh Diệt.

6. Nhớ Phật Nhớ Tu

 

 

hõg

 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM