DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Pháp Yếu Tu Thiền

ngày 12/27/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhapYeuTuThien.mp3

8.3 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM