DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phản Quan Tự Kỷ

ngày 12/28/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhanQuanTuKy.mp3

7.13 MB

Ghi chú: Lễ Giỗ Lần Thứ 26: PHẢN QUAN TỰ KỶ Là Cội Gốc Phật Pháp Là Nền Tảng Của Thiền Tông

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM