DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phẩm Đốn Tiệm Trong Kinh Pháp Bảo Đàn

Giảng tại Trường Trung cấp Phật Học Hà Nội ngày 4/30/2004

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhamDonTiemTrongKinhPhapBaoDan_01.mp3

1.11 MB

PhamDonTiemTrongKinhPhapBaoDan_02.mp3

1.05 MB

PhamDonTiemTrongKinhPhapBaoDan_03.mp3

0.81 MB

PhamDonTiemTrongKinhPhapBaoDan_04.mp3

0.81 MB

PhamDonTiemTrongKinhPhapBaoDan_05.mp3

0.95 MB

PhamDonTiemTrongKinhPhapBaoDan_06.mp3

0.87 MB

PhamDonTiemTrongKinhPhapBaoDan_07.mp3

0.97 MB

PhamDonTiemTrongKinhPhapBaoDan_08.mp3

0.84 MB

PhamDonTiemTrongKinhPhapBaoDan_09.mp3

0.8 MB

PhamDonTiemTrongKinhPhapBaoDan_10.mp3

0.94 MB

PhamDonTiemTrongKinhPhapBaoDan_11.mp3

1.02 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM