DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Kinh Lăng Nghiêm (2-100)

Giảng tại Thiền viện Diệu Nhân - Hoa Kỳ ngày 07/22/2016

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Giới thiệu - mục lục

32.22 MB

A. Phần Tựa

30.46 MB

B. Phần Chánh Tông

  Chương 1: Kiến đạo
   I. Bảy chỗ hỏi Tâm

33.02 MB

   II. Chỉ ra tánh thấy

14.9 MB

    1. Tánh thấy biết là tâm

14.36 MB

    2. Tánh thấy không động

    4. Tánh thấy không điên đảo

12.37 MB

    5. Tánh thấy không chỗ trả về

9.79 MB

    6. Tánh thấy không phải là vật

12.73 MB

    7. Tánh thấy không ngaị

12.4 MB

    8. Tánh thấy không hai

13.53 MB

    9. Tánh thấy không thuộc nhân duyên và tự nhiên

23.16 MB

    10. Tánh thấy không phải cái thấy

15.19 MB

    10. Tánh thấy không phải cái thấy (tt)

8.41 MB

    11. Tánh thấy không thuộc nghĩa hòa hợp

12.02 MB

    11. Tánh thấy không thuộc nghĩa hòa hợp (tt)

21.11 MB

   III. Thu về Như Lai Tạng

15.71 MB

    1. Thu năm ấm

14.15 MB

    2. Thu sáu nhập

23.22 MB

    3. Thu 12 xứ

15.62 MB

    4. Thu 18 giới

13.71 MB

    5. Thu bảy đại

17.87 MB

    Thu về Như Lai Tạng (kết)

14.58 MB

   IV. A Nan giác ngộ phát nguyện

15.12 MB

   V. Quyết nghi
    1. Nguyên nhân vọng thấy có tướng thế giớivà chúng sanh

15.05 MB

    2. Giác chẳng sanh mê

20.98 MB

    3. Các đại viên dung

16.4 MB

    4. Như lai tạng lìa hai nghĩa "phi" và "tức"

18.39 MB

    5. Mê vốn không nhân. Hết mê là bồ đề

13.77 MB

    6. Phá nhân duyên và tự nhiên

13.6 MB

  Chương 2: Tu đạo
   I. Hai nghĩa quyết định của người mới phát tâm

15.97 MB

    1. Nhân quả tương ưng

13.9 MB

    1. Nhân quả tương ưng (tt)

11.76 MB

    1. Nhân quả tương ưng (tt)

15.05 MB

    2. Cội gốc phiện não

14.54 MB

    2. Cội gốc phiện não (tt)

15.97 MB

    3. Thể nghiệm tánh chân thường

11.73 MB

   II. Sáu căn là đầu gút sanh tử bồ đề

14.29 MB

   III. Cột khăn chỉ gút

14.5 MB

    1. Cột gút

15.42 MB

    2. Mở gút

14.63 MB

   IV. Hỏi đại chúng về viên thông

12.67 MB

   IV. Hỏi đại chúng về viên thông(tt)

16 MB

   IV. Hỏi đại chúng về viên thông(tt)

18.35 MB

   IV. Hỏi đại chúng về viên thông(tt)

48.16 MB

   IV. Hỏi đại chúng về viên thông(tt)

30.91 MB

   IV. Hỏi đại chúng về viên thông(tt)

29.06 MB

   IV. Hỏi đại chúng về viên thông(tt)

22.35 MB

   IV. Hỏi đại chúng về viên thông(tt)

26.84 MB

   IV. Hỏi đại chúng về viên thông(tt)

23.14 MB

   IV. Hỏi đại chúng về viên thông(tt)

26.57 MB

   IV. Hỏi đại chúng về viên thông(tt)

33.6 MB

   IV. Hỏi đại chúng về viên thông(tt)

43.68 MB

   IV. Hỏi đại chúng về viên thông(tt)

36.59 MB

   V. Viên thông về nhĩ căn

49.09 MB

    1. Ba mươi hai ứng thân

45.53 MB

    2. Mười bốn công đức vô úy

38.46 MB

    3. Bốn đức không thể nghĩ bàn

22.03 MB

    3. Bốn đức không thể nghĩ bàn (tt)

20.85 MB

   VI. Chỉ Pháp viên tu
    1. Phóng Quang hiện điềm lành

24.32 MB

    2. Bồ Tát Văn Thù chọn căn viên thông

18.45 MB

    2. Bồ Tát Văn Thù chọn căn viên thông (tt)

18.3 MB

    2. Bồ Tát Văn Thù chọn căn viên thông (tt)

21.58 MB

   VII. Khuôn phép tu hành
    1. Nghĩa quyết định về đoạn tâm dâm 2.Nghĩa quyết định về đoạn tâm giết hại

20.31 MB

    2. Nghĩa quyết định về đoạn tâm trộm cắp

17.5 MB

    3. Nghĩa quyết định về đoạn trừ đại vọng ngữ

16.98 MB

  Chương 3: Khai thị về mật giáo
    I. Phép tắc lập đạo tràng
    II.Tuyên thuyết thần chú
    III.Lợi ích của tâm chú

16.61 MB

  Chương 4: Các địa vị tu chứng
   I. Hai nhân điên đảo

19 MB

    1. Chúng sanh điên đảo

22.28 MB

    2. Thế giới điên đảo
    3. Mười hai loài chúng sanh

18.89 MB

   II. Ba thứ lớp

21.48 MB

18.97 MB

14.66 MB

14.68 MB

17.53 MB

21.73 MB

17.53 MB

22.16 MB

13.1 MB

17.65 MB

17.87 MB

15.57 MB

19.21 MB

14.4 MB

19.65 MB

14.42 MB

12.81 MB

16.87 MB

16.01 MB

16.04 MB

22.01 MB

24.99 MB

18.85 MB

12.44 MB

15.13 MB

6 MB

19.75 MB

19.24 MB

13.44 MB

15.43 MB

Nguồn: Phật tử Diệu Nhân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM