ĐỨC PHẬT TRONG ĐỜI

T.T THÍCH NHẬT QUANG

MỤC LỤC

v    Lời đầu sách.

Ø     Đôi nét về cuộc đời và sự giáo hóa của Đức Phật.

Ø     Phá tham chấp để tu.

Ø     Tinh thần tu phật.

Ø     Hướng nguyện thành phật.

 

hõg

 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM