TIẾN THẲNG VÀO THIỀN TÔNG

THÍCH THANH TỪ

MỤC LỤC

1.     Lời đầu sách.

2.     Toát yếu lý Bát Nhã.

3.     Đường sanh tử - Đường Bất tử.

4.     Biểu đồ hai đường: Trầm luân sanh tử - Giải thoát sanh tử.

5.     Đưng sanh tử - Đường bất tử (tiếp theo).

6.     Khám phá ông chủ.

7.     Cương lĩnh pháp tu Thiền biết có chân tâm.

8.     Cương lĩnh pháp tu Thiền biết có chân tâm (tiếp theo).

9.     Cương lĩnh pháp tu Thiền biết có chân tâm (tiếp theo).

 

hõg

 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM