DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM


Bài Giảng Ngắn

HT. Thích Thanh Từ

 

BÀI GIẢNG

NGÀY GIẢNG

NƠI GIẢNG

1/21/2011
5/27/2011
1/13/2011
5/27/2011
1/13/2011
1/21/2011
5/5/2011
5/27/2011 Chùa Phật Quang - Bến Tre
2/24/2011
12/27/2002 Thiền viện Trúc lâm Phụng Hoàng - Đà lạt
5/27/2011
1/27/2011
1/18/2012
1/22/2011 Chùa Đức Viên San Jose Hoa Kỳ
1/12/2004
 • Biệt Nghiệp Và Đồng Nghiệp
   Cũng vậy, chúng ta sanh ra đời, mỗi người mang theo nghiệp riêng của mình, mà cùng sống chung với nhiều người khác, mỗi người chấp giữ và làm theo nghiệp riêng của mình, mà không thừa nhận nghiệp riêng của người khác, nên mới có sự cãi vã tranh chấp. Khi chúng ta biết mỗi người mỗi có nghiệp riêng thì không chủ quan không cố chấp, mà thông cảm hòa nhịp được cuộc sống với mọi người. Và cứ mỗi lần đối duyên xúc cảnh, nếu có tham sân... dấy khởi, liền nhìn lại xem tường tận thấu đáo, thấy nó không thật thì nó không chi phối khiến mình nói làm sai quấy. Khi tâm chúng ta thanh tịnh là đã cắt đứt được dòng tạo nghiệp là vọng tưởng là ý nghiệp không còn luân hồi sanh tử, được giải thoát.
9/4/2011
1/30/2012
1/22/2011
5/17/2005
1/22/2011
1/22/2011 Chùa Hương Tích
1/6/2011
1/30/2012 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
3/24/2011
1/30/2012
1/6/2011
2/28/2011
3/1/2011
3/2/2011 Thiền Viện Đại Đăng
1/6/2011
1/22/2011
5/6/2011 Đại Học Văn Hóa
10/8/2003 Thiền viện Trúc lâm - Đà lạt
3/5/2011
1/27/2011
5/27/2011 Seatle Washington - USA
11/12/2004
4/5/2011 Hà Tiên
7/18/2005 Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt
6/16/2004 San Jose - USA
1/30/2012
5/21/2011 Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt
5/27/2011
4/11/2011
10/16/2004 Thiền viện Thường Chiếu - Đồng Nai
12/25/2000
1/30/2012
12/25/2005 Thiền viện Sùng Phúc - Hà Nội
9/7/2011
3/22/2011 Hoa Kỳ
 • CON KHỈ TRONG ĐẠO PHẬT
   Phật dạy các vị tỳ kheo và Phật tử rằng: chúng ta cũng phải khéo tu, sáu bộ phận của con khỉ đó là ví dụ cho sáu căn của mình:
9/10/2011
12/25/2006 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
3/30/2011
7/6/2011
12/25/2002
9/16/2011
1/25/2005 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/25/2006 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/26/2001 Chùa Tây Thiên - Hà Nội
1/30/2012 Hội Văn Nghệ Dân Gian Việt Nam
5/6/2011 Viện nghiên cứu Hán Nôm - Hà Nội
5/6/2011 Trường Đại Học Tổng Hợp
1/30/2012
5/27/2011 Thiền viện Sùng Phúc
12/26/2002
10/6/2011
12/26/2004 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
5/6/2011 Hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật UIA
12/26/2002
12/26/2002
12/26/2005 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/28/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/28/2000 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/26/2001 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/26/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/26/2006 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/27/2002 Chùa Linh Phước
5/6/2011 Chùa Vạn Đức - Ban Mê Thuộc
5/6/2011 Hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật UIA
3/19/2011
12/27/2000 Đạo tràng Thái Tuệ và Tuệ Tâm
12/27/2005 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/27/2004 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/10/2011 Hoa Kỳ
12/27/2000 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/27/2000 Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/27/2001 Thiền viện Hương Hải
12/27/2000
12/27/1997 Chùa Hoa Yên
12/27/2000 Trường Cao Cấp Phật Học
12/27/2002 Chùa Diệu Ân
12/27/2002
12/27/2005 Các Thiền viện
12/27/2004 Thiền viện Viên Thông - Nha Trang
12/27/2002
12/27/2006 Các Thiền viện
12/27/2009 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/27/2003 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/12/2012 Thiền tự Huyền Không
12/27/2004 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/27/2002
12/27/2006 Thiền viện Trúc lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/28/2010
12/27/2003 Thiền viện Thường Chiếu
12/27/2002 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
12/28/2010
1/4/2005 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
12/27/2002 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
12/28/2001 Thiền viện Đại Đăng
12/28/2010
12/28/2005 Thiền viện Tuệ Quang
12/28/2004
12/27/2002 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
12/27/2003 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/28/2001 Thiền viện Đại Đăng
12/28/2001 Thiền viện Quang Chiếu
12/27/2003 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/28/2006 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
5/6/2011 Hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật UIA
12/27/2002 Chùa Sùng Ân - Phan Rang
12/28/2001 Thiền viện Quang Chiếu
12/30/2010
12/30/2002 Thiền viện Trúc lâm Phụng Hoàng - Đà lạt
12/27/2002 Quảng Ngãi
3/17/2011
12/28/2000 Chùa Hương Phúc - Hà Tây
12/28/2006 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/28/2005 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/28/2001 Tu Viện Hoa Nghiêm Santa Ana - California
12/28/2010 Thiền viện Thường Chiếu
12/28/2001 CHÙA VẠN HẠNH - SAN DIEDGO
12/28/2005 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/28/2002 Hội Liên Hiệp KHKT - UIA (Hà Nội), Đạo Tràng Quán Sứ (Hà Nội)
12/28/2003 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/28/2000
12/28/2001 Chùa Cổ Châu Bắc Ninh
12/28/2000
12/28/2000 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/28/2000
12/28/2001 Chùa Phước Hậu
10/12/2011 chùa Long An
 • NGUỒN GỐC YÊU ĐỜI VÀ CHÁN ĐỜI
   Nếu người thật chơn tu, Không thấy người đời lỗi, Nếu thấy lỗi của người, Lỗi mình đến bên trái, Ngưởi sai ta không sai, Ta sai tự có lỗi, Chỉ dẹp tâm mình sai, Dứt trừ phiền não sạch, Yêu ghét chẳng bận lòng, Duỗi thẳng chân hai chân nghỉ.
5/5/2011
12/28/2000 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/28/2006 Nha Trang
12/27/2003 Thiền viện Thường Chiếu
12/27/2003 Thiền Viện Huệ Chiếu
12/27/2003 Thiền Viện Liễu Đức
12/27/2003 Thiền Viện Phổ Chiếu
12/27/2003 Thiền Viện Viên Chiếu
12/27/2003 Thiền Viện Linh Chiếu
12/27/2002 CHùa Lý Quốc Sư - Hà Nội
12/27/2002 Thiền Viện Sùng Phúc
1/4/2005 Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên
 • NHẮC NHỞ TĂNG NI PHẬT TỬ
   ... bởi vì chúng ta là đệ tử Phật, là con của Phật. Chúng ta phải luôn nghĩ đến con đường giải thoát sanh tử, là con đường cao thượng nhất, quý báo nhất. Tất cả những
8/14/2011 Thiền viện Thường Chiếu
12/27/2003 Thiền viện Chân Không
12/28/2000 Chùa Thiên Minh - Bến Tre
12/28/2001 CHÙA VIỆT NAM - SEATLE
12/28/2005 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng
5/6/2011 Viện Nghiên Cứu Hán Nôm
12/28/2000 Chùa Giác Nguyên
12/27/2002 Chùa Pháp Bảo - Hội An
5/6/2011 Chùa Hoa Yên
5/6/2011 Trường Cao Cấp Phật Học
12/28/2005 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
5/5/2011
12/28/2002 Thiền viện Chơn Như
12/28/2000
12/28/2000 Thiefn viện Trúc lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/27/2000
12/27/2002 CHùa Vạn Đức - Hội An
5/6/2011 Chùa Khải Đoan - Ban Mê Thuộc
12/28/2006 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
5/6/2011 Chùa Minh Thành - Pleyku
12/28/2005 Chùa Hoa Nghiêm - Bỉ
12/28/2001 Nhà Phật Tử Tuệ Trí - Portland, Oregon
12/28/2006 Thiền viện Chơn Không
4/1/2005 Thiền viện Trúc lâm Yên Tử
12/27/2002
12/28/2006 Chùa Việt Nam
5/27/2011
12/28/2006 Chùa Việt Nam
12/28/2006 Chùa Việt Nam
12/27/2002 Chùa Long Sơn - Nha Trang
12/28/2003 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/31/2002
5/5/2011
1/30/2012 Hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật UIA
12/28/2001 Thiền viện Vô Ưu
9/30/2001 THIỀN VIỆN QUANG CHIẾU - DALLAS
5/5/2011
 • Sự Sai Biệt Giữa Phật Giáo Nam Truyền Và Bắc Truyền
   ...như vậy thì quan niệm tu của Nam Tông và Bắc Tông, hay Nam truyền và Bắc truyền có những sai biệt gì, từ những điểm nào? Trước hết tôi nói quan niệm về giới luật. Về Nam truyền Phật Giáo, thì cũng tu thiền, các ngài đặt giới luật là quan trọng, nhất là phần giới tướng...
10/3/2011
12/28/2001 Thiền viện Đại Đăng
12/28/2006
2/4/2011 Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng
12/28/2002 Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/27/2001 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/28/2004 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
5/6/2011 Chùa Bửu Thắng - Pleyku
12/29/2000
5/6/2011 Hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật UIA
5/6/2011 Hội Liên Hiệp Kỹ Thuật UIA
12/29/2001 THIỀN VIỆN ĐẠI ĐĂNG - BONSALL.CALÌORNIA
12/29/2000 Chùa Huệ Quang
5/6/2011 Trường Đại Học Tổng Hợp
12/27/2002 Thiền viện Thường Chiếu
12/29/2002
9/27/2011
5/5/2011
5/6/2011 Viện Nghiên Cứu Hán Nôm Hà Nội
10/7/2011
12/29/2003 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà lạt
7/27/2011
12/29/2005 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/29/2006 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/29/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/29/2002
12/29/2004
8/30/2011
12/29/200 Chùa Phong Hòa - Cao Lãnh Đồng Tháp
12/29/2003 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/29/2004
1/14/2005 Thiền viện Sùng Phúc
12/29/2000 Chùa Linh Sơn - Đà Lạt
12/29/2004
12/29/2004
5/6/2011 Hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật UIA
12/29/2004
12/29/2001 Thiền viện Thường Chiếu
9/25/2011
5/6/2011 Đại Học Văn Hóa
12/29/2004
1/30/2012
5/5/2011
1/4/2005 Chùa Phúc Đức - Phú Thọ
12/29/2001 Thiền viện Đại Đăng
 • Ý NGHĨA KINH PHÁP HOA
   Trong nhà Phật dạy rắng thế gian bị nhiễm ô bởi vì ngũ dục. Ngũ dục là chỗ nhiễm ô khiến cho chúng sinh không được thanh tịnh. Nói theo nghĩa nhà Phật ngũ dục là vũng bùn. Từ vũng bùn ngũ dục đó mà nảy xuất ra được trí huệ sáng suốt của Chư Phật. Gọi đó là tri kiến Phật, thấy biết giác ngộ...
5/5/2011
8/24/2011 Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt
12/29/2006 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/29/2004 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM