ĐỀ CƯƠNG KINH PHÁP HOA

T.T THÍCH NHẬT QUANG

MỤC LỤC

01.     Giảng Lược Đề Cương Kinh Pháp Hoa.

02.     Lời Dẫn Tựa.

03.     Tựa Tông Chỉ Đề Cương Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

04.     Tông Chỉ Đề Cương Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

05.     Phẩm Phương Tiện, Thí Dụ, Tín Giải, Thọ Ký.

06.     Phẩm Dược Thảo Dụ Và Hóa Thành Dụ.

07.     Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký, Thọ Học Vô Nhân Ký Và Phẩm Pháp Sư.

08.     Phẩm Hiện Bảo Tháp.

09.     Phẩm Đề-Bà-Đạt-Đa.

10.     Phẩm Trì.

11.     Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất.

12.     Phẩm Như Lai Thọ Lượng.

13.     Phẩm Phân Biệt Công Đức, Tùy Hỷ Công Đức Và Pháp Sư Công Đức.

14.     Phẩm Thường Bất Khinh Bồ-Tát.

15.     Phẩm Như Lai Thần Lực Và Phẩm Chúc Lụy.

16.     Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự.

17.     Phẩm Diệu Âm Bồ-Tát.

18.     Phẩm Quan Thế Âm Bồ-Tát Phổ Môn.

19.     Phẩm Đà La Ni.

20.     Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự.

21.    Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát.

 

 

hõg

 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM