DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM


Bài Giảng Ngắn

TT. Thích Thông Phương

 

BÀI GIẢNG

NGÀY GIẢNG

NƠI GIẢNG

8/23/2012 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
7/7/2014 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/12/2011 Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng, Đà Lạt
4/30/2012 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
4/9/2011 Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà lạt
6/3/2011 Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt
12/15/2014 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
9/21/2010 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
7/1/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
7/19/2011 Thiền viện Trúc Lam - Đà Lạt
12/23/2010 Thiền viện Sùng Phúc
12/8/2000 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
1/3/2012
10/30/2008 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
12/1/2011 Chùa Bửu Minh
7.2.2015 Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu
9/28/2009 Bĩ Quốc
12/25/1997 Thiền viện Trúc lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/1/2013 Thiền viện Tuệ Viên - Canada
12/1/2013 Thiền tự Đạo Viên - Canada
10/1/2012 Thiền viện Chánh Giác - Tiền Giang
5/30/2010 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
2016-04-28 Thiền Viện Diệu Nhân - California - Hoa Kỳ
2016-04-28 Thiền Viện Diệu Nhân - California - Hoa Kỳ
12/25/2002 Đạo Tràng Tuệ Tâm
7/1/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
2016-04-24 Thiền Viện Bồ Đề - Boston- Hoa Kỳ
2016-01-28 Thiền Viện Thường Chiếu
10/1/2011 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà lạt
12/25/2012 Đạo tràng Phúc Đức - SYDNEY
6/30/2010 Thiền viện Trú Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
5/25/2013 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
  • CHỚ TIN TÂM MÌNH
      Mình đang sống đây là sống với tâm sinh diệt. Tâm này thuộc về vô thường, khổ, vô ngã. Đó là tâm không có thực thể. Như vậy mà tin theo nó là nguy hiểm. Tâm này có đó rồi không đó, không dừng trụ. Cho nên không thể tin nó được.
6/6/2011 Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt
12/23/2013 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
7/7/2014 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
8/8/2012 Thuền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
9/25/2001 Nha Trang
1/5/2001 Chùa Tam Bảo - Hà Tiên
1/27/2014 Thiền viện Thường Chiếu
10/1/2012 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/1/2013 Thiền viện Trúc lâm Chánh Giác - Tiền Giang
7/7/2014 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
2016-04-23 Thiền Viện Bồ Đề - Boston- Hoa Kỳ
30 tháng Chạp năm Giáp Ngọ Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/25/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/27/2011 Thiền Viện Thường Chiếu
6/24/2012 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
2/20/2013 Thiền viện Thường Chiếu
5/30/2001 ĐẠO TRÀNG THÁI TUỆ
12/15/2014 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
12/19/2014 Thiền Tự Bửu Minh
11/30/2006
2/17/2011 Trung Tâm Phát Hành Kinh Sách Chánh Phước Đức
12/25/2002 Đạo Tràng Lộc Uyển
7/30/2002 ĐẠO TRÀNG TUỆ QUANG
1/30/2012 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà lạt
1/30/2012 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
2/24/2013 Thiền viện Trúc lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
2/14/2010 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
10/30/2007 Chùa Bảo An - Cần Thơ
2015-12-20 Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác- Tiền Giang
7/30/2007 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
8/2/2011 Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt
2/23/2012 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
29.3.2015 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đa Lạt
2012-06-11 Đạo tràng Phúc Đức - SYDNEY
10/30/2009 Chùa Hoa Nghiêm - Pháp
11/22/2012 Đạo tràng Phúc Đức - SYDNEY
10/30/2009 Thiền tự Thường Lạc - Pháp
11/18/2011 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/10/2015 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác- Tiền Giang
11/18/2012 Thiền tự Tiêu Dao - Úc Châu
12/15/2014 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
1/15/2014 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
6/30/2007 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/1/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/1/2013 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
12/1/2013 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử - Quảng Ninh
2016-02-07 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/25/2012 Đạo tràng Phúc Đức - SYDNEY
12/25/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/25/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
7/12/2012 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/1/2013 Đạo tràng Vô Ưu - SYDNEY
4/6/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
7/6/2002 Chùa Quán Âm
2015-11-21 Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác- Tiền Giang
1/28/2007 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
2016-04-17 Thiền Viện Quang Chiếu - Texas - Hoa Kỳ
2/14/2006 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/6/2002 Đạo tràng Thái Tuệ
9/11/2001 Ni viện Vạn Hạnh - Q. Bình Thạnh
12/15/2014 Thụy Sỹ
12/25/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà lạt
2016-06-09 Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
11/18/2012 Đạo tràng Hoa Ưu Đàm - Úc Châu
9/2/2002 Chùa Quán Âm
12/25/2000 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
7/27/2000 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
6/24/2012 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác
4/30/2004 Trường Trung cấp Phật Học Hà Nội
12/25/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/1/2013 Thiền viện Trúc Lâm Chách Giác - Tiền Giang
5/10/1999 Nha Trang
7/30/2009 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/25/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/25/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/28/2013 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
12/25/2002 Đạo Tràng Tinh Tấn
4/30/2004 Trường Trung cấp Phật Học Hà Nội
2/8/2002 Nha Trang
2/27/2005 Thiền viện Sùng Phúc - Hà Nội
3/30/2004 Đạo Tràng Sen Trắng - Tịnh Xá Ngọc Giáng - Đà Nẵng
10/30/2009 Thiền tự Hư Vân - Hungary
1/30/2008 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
5/5/2011 Thiền viện Trúc Lâm Từ Giác
2015-10-18 Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác
7/7/2014 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
5.4.2015 Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
7/7/2014 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
5/25/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
4/30/2010 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
2016-05-01 Thiền viện Chân Giác- California - Hoa Kỳ
12/1/2013 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
12/15/2014 Thụy Sỹ
2015-04-10 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
11/18/2012 Chùa Bửu Minh - Bình Chánh
2015-11-01 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/1/2013
10/30/2004 Thiền viện Tuệ Quang
4/30/2007 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
4/30/2004 Trường Trung cấp Phật Học Hà Nội
10/30/2007 Chùa Vi Bảo Thốt - Cần Thơ
1/30/2007 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử - Đà Lạt
9/25/2010 Thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh
4/30/2001 ĐẠO TRÀNG TUỆ QUANG
12/15/2014 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
5/30/2010 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
7/1/2013 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
1/30/2004 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
1/31/2007 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng
4/29/2012 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
10/30/2009 Chùa Phật Đạo - Đức Quốc
3/30/2010 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
6/30/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
8/30/2001 ĐẠO TRÀNG TUỆ QUANG
3/3/2007 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1.7.2001 Đạo tràng Thái Tuệ
5/5/2011 Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/6/2013 Thiền tự Hỷ Xả - Úc Châu
12/24/2009 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/3/2012 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
7/7/2014 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
9/30/2010 Thiền Viện Trúc Lâm Minh Chánh
1/30/2010 Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
11/30/2003 THiền viện Trúc Lâm Yên Tử
12/25/2002 Đạo Tràng Tin Tấn
12/15/2014 Đạo tràng Hằng Giác - Paris Pháp
12/25/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
2016-07-17 Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác- Tiền Giang
9/30/2007 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
7/7/2014 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
9/17/2012 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
2/8/2015 Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử - Quảng Ninh
10/30/2009 Chùa Tâm Giác - Đức Quốc
12/16/2001 Chùa Sùng Ân - Phan Rang
9/30/2007 Thiền tự Thường Lạc - Pháp
5/30/2007 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/25/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
7/7/2014 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
1/17/2002 Chùa Tam Bảo - Hà Tiên
6.30.2001 Đạo tràng Thái Tuệ
9/30/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
8/12/2002 Chùa Quán Âm
8/30/1999 Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đa Lạt
12/1/2013 Thiền tự Tuệ Viên - Canada
2016-04-15 Thiền Viện Quang Chiếu - Texas - Hoa Kỳ
7/30/2003 Đạo Tràng Thái Tuệ Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
12/25/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/24/2006
1/30/2002 ĐẠO TRÀNG THÁI TUỆ
2015-09-19
12/25/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
6/30/2007 Thiền viện Thường Chiếu
1/2/2013 Thiền tự Hỷ Xả - Andelay Úc Châu
8/30/2010 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng
5/25/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/3/2012
7/24/2012 Thiền viện Trúc lâm Chánh Giác - Tiền Giang
10/31/2009 Chùa Từ Ân - Pháp
10/7/2002 Chùa Quán Âm
12/24/2007 Thiền viện Trúc Lamm Phụng Hoàng - Đà Lạt
9/27/2011 Chùa Bửu Minh - Bình Chánh
12/24/2010 Thiền viện Quang Chiếu - Texas
12/30/2002 ĐẠO TRÀNG TUỆ QUANG
12/1/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/25/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/3/2012
3/30/2003 Thiền viện Trúc lâm Yen Tử
12/25/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/15/2014 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/25/1999 Chùa Quán Âm
5/30/2010 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
2016-05-19 Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác- Tiền Giang
2016-03-20 Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác- Tiền Giang
1/30/2008
4/9/2013 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác
9/30/2001 ĐẠO TRÀNG THÁI TUỆ
6/30/2007 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
5/10/1999 Chùa Sùng Ân - Phan Rang
12/15/2014 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
12/15/2014 Thụy Sỹ
12/30/2009 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
5/20/2011 Thiền viện Trúc lâm Đà Lạt
10/13/2011 Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt
11/30/2005 Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên
1/13/2013 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
12/30/2008 Thiên viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/25/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/16/2001 Nha Trang
6/30/2001 ĐẠO TRÀNG TUỆ QUANG
6/30/2003 Đạo Tràng Tuệ Quang
9/30/2009 Hội Tánh Không
11/30/2006

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM